Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán tổng hợp

Ngày đăng: 8/22/2014 3:26:54 PM
MẪU ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP TỔNG HỢP
DÀNH CHO SINH VIÊN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP
HỆ CHÍNH QUY

 
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC SƠ ĐỒ

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KĨ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY... (3 điểm)

1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY... (1điểm)

(Nêu các thông tin sơ lược về công ty, cơ sở hình thành và phát triển của công ty, các mốc lịch sử cơ bản trong quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu cơ bản của công ty…)

đề cương thực tập kế toán

1.2. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CÔNG TY... (1 điểm)

1.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của công ty…

1.2.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất – kinh doanh của công ty…

1.2.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm của công ty...

(hoặc Đặc điểm tổ chức sản xuất – kinh doanh của công ty…)
Phần này cần mô tả được quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm (minh hoạ bằng sơ đồ) hoặc mô tả quy trình tổ chức kinh doanh của công ty.

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH CỦA CTY... (0,5 điểm)

Phần này cần nêu được các nội dung:
- Mô hình tổ chức bộ máy
- Sơ đồ bộ máy
- Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban, bộ phận và mối quan hệ giữa các phòng ban, bộ phận trong công ty

1.4. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY... (0,5 điểm)

- Kết quả kinh doanh trong một số năm gần đây
- Tình hình tài chính của công ty...
(Phần này cần nêu được: thông tin cơ bản về doanh thu, chi phí, tài sản, nguồn vốn, các thông tin về cơ sở vật chất, lao động… của công ty trong ít nhất 03 năm gần năm thực tập nhất, đồng thời, cần phân tích sơ lược ý nghĩa của các thông tin đó)

PHẦN 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY... (4 điểm)

2.1. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY... (1 điểm)

Phần này cần nêu được các nội dung:
- Mô hình tổ chức (minh hoạ bằng Sơ đồ tổ chức lao động kế toán và phần hành kế toán)
- Chức năng, nhiệm vụ của từng người, từng phần hành và quan hệ tương tác

2.2. TỔ CHỨC HỆ THỐNG KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY... (1,5 điểm)

2.2.1. Các chính sách kế toán chung

(Trình bày ngắn gọn về: chế độ kế toán công ty đang áp dụng, đồng tiền sử dụng trong hạch toán, niên độ kế toán, kỳ kế toán, phương pháp tính thuế GTGT, phương pháp kế toán hàng tồn kho, phương pháp tính khấu hao TSCĐ, phương pháp kế toán ngoại tệ…)

2.2.2. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán

(Nêu chế độ chứng từ, cách tổ chức và quản lý chứng từ kế toán tại công ty)

2.2.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán

(Nêu chế độ tài khoản công ty đang áp dụng, cách thức mở tài khoản chi tiết đối với các đối tượng chủ yếu: hàng tồn kho, doanh thu, chi phí…)

2.2.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán

(Nêu hình thức sổ kế toán công ty đang dùng, vẽ sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức đó, giải thích ngắn gọn)

2.2.5. Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

(Nêu các vấn đề: kỳ lập báo cáo, nơi gửi báo cáo, trách nhiệm lập báo cáo, các loại báo cáo tài chính, báo cáo quản trị chủ yếu của công ty…)

2.3. TỔ CHỨC KẾ TOÁN CÁC PHẦN HÀNH CỤ THỂ (1,5 điểm)

2.3.1. Tổ chức hạch toán...

- Chứng từ
- Tài khoản
- Hạch toán chi tiết
- Hạch toán tổng hợp

2.3.2. Tổ chức hạch toán...

            (Phần này cần nêu được các phần hành kế toán cụ thể của công ty dưới dạng: mô tả bằng sơ đồ quy trình ghi sổ và giải thích ngắn gọn; các phần hành kế toán đã được nêu trong mục 2.1)
 

PHẦN 3: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY... (2 điểm)

3.1. ĐÁNH GIÁ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN ... (1 điểm)

3.2. ĐÁNH GIÁ VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN … (1điểm)

 

 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội