Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Nhóm hàm tính giá trị trung bình dùng trong excel kế toán

Ngày đăng: 8/12/2014 9:17:03 AM
Nhóm hàm tính giá trị trung bình dùng trong excel kế toán và cách sử dụng mà hoc ke toan thue muốn giới thiệu tới các bạn như sau
các hàm tính giá trị trung bình
1. Hàm AVERAGE:
 
- Trả về gi trị trung bình của các đối số.
 
- Cú pháp:    AVERAGE(Number1, Number2…)
 
- Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.
 
2. Hàm SUMPRODUCT:
 
- Lấy tích của các dãy đưa vào, sau đó tính tổng của các tích đó.
 
- Cú pháp:    SUMPRODUCT(Array1, Array2, Array3…)
 
- Các tham số: Array1, Array2, Array3… là các dãy ô mà bạn muốn nhân sau đó tính tổng các tích.
 
- Chú ý:
 
-  Các đối số trong các dãy phải cùng chiều. Nếu không hàm sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE.
 
- C. Nhóm hàm tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất
 
1. Hàm MAX:
 
- Trả về số lớn nhất trong dãy được nhập.
 
- Cú pháp:   MAX(Number1, Number2…)
 
- Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị lớn nhất ở trong đó.
 
2. Hàm LAGRE:
 
- Tìm số lớn thứ k trong một dãy được nhập.
 
- Cú pháp:   LARGE(Array, k)
 
- Các tham số:  Array: Là một mảng hoặc một vùng dữ liệu.
 
- k: Là thứ hạng của số bạn muốn tìm kể từ số lớn nhất trong dãy.
 
3. Hàm MIN:
 
- Trả về số nhỏ nhất trong dãy được nhập vào.
 
- Cú pháp:   MIN(Number1, Number2…)
 
- Các tham số: Number1, Number2… là dãy mà bạn muốn tìm giá trị nhỏ nhất ở trong đó.
 
4. Hàm SMALL:
 
- Tìm số nhỏ thứ k trong một dãy được nhập vào.
 
- Cú pháp:  SMALL(Array, k)
 
- Các tham số:   Array: Là một mảng hoặc một vùng của dữ liệu.
 
- k: Là thứ hạng của số mà bạn muốn tìm kể từ số nhỏ nhất trong dãy.
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội