Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014

Ngày đăng: 4/7/2014 1:00:13 AM
Quy định về tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm năm 2014 được Áp dụng tại điều 5 quyết định 1111/QĐ-BHXH theo đó mức đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh tăng lên 2% thực thi từ tháng 01/2014
tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm
Trung tâm kế toán hà nội thống kê lại các thay đổ về các khoản bảo hiểm năm 2014 như sau bảo hiểm xã hội là 26% trong đó doanh nghiệp phải nộp 18% còn người lao động phải nộp 8%, Bảo hiểm y tế bao gồm 4,5% trong đó doanh nghiệp phải nộp 3% còn người lao động nộp 1,5%, Bảo hiểm thất nghiệp là 2% trong đó doanh nghiệp phải nộp 1% còn người lao động 1%, và kinh phí công đoàn doanh nghiệp phải nộp 2%

Dưới đây là bảng trích nộp các khoản bảo hiểm mới nhất 2014 theo lương cụ thể

Loại bảo hiểm Doanh nghiệp(%) Người lao động(%) Tổng
Bảo hiểm xã hội 18 8 26
Bảo hiểm y tế 3 1,5 4,5
Bảo hiểm thất nghiệp 1 1 2
Kinh phí công đoàn 2   2
Cộng 24 10,5 34,5

Theo đó quy định trích nộp các khoản bảo hiểm được quy đinh như sau:

- Hàng tháng chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng, đơn vị trích tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương, tiền công tháng của những người lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định, chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH.
- Đơn vị có trách nhiệm tự kê khai, tự trích đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành.
+ Căn cứ để xác định số tiền phải nộp: là tiền lương, các khoản phụ cấp và mức đóng theo quy định.
+ Chứng từ: bảng kê trích nộp các khoản theo lương theo mẫu quy định tại Chế độ kế toán đang áp dụng tại đơn vị.
Xem thêm : Các hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội