Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014

Ngày đăng: 4/7/2014 1:00:59 AM

Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 áp dụng để tính thuế TNCN từ 1/7/2013

Đầu năm 2014 chính là thời điểm kết thúc của năm 2013 thuế thu nhập cá nhân luôn luôn là điểm nóng nhưng không phải ai cũng biết cách để tính thuế TNCN.

Vậy tính thuế thu nhập cá nhân năm 2014 như thế nào ??

cách tính thuế thu nhập cá nhân 2014
Căn cứ theo quy định luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi ban hành nghị định 65/2013/NĐ-CP về áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân áp dụng từ 1/7/2013 ta có mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN 2014 như sau
-   Mức giảm trừ gia cảnh:
+ Giảm trừ cho bản thân người nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng, 108 triệu đồng / năm
+ Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc thuộc diện được giảm trừ là 3,6 triệu đồng/tháng.
Ta có công thức tính thuế thu nhập cá nhân:

Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Trong đó:
Thu nhập tính thuế = (Tổng lương – 9 triêu – (3,6 triệu x số người phụ thuộc)) * thuế suất
Dựa trên bảng biểu thuế lũy tiến từng phần sau:

Bậc thuế Phần thu nhập tính thuế TNCN/năm (triệu đồng) Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) Thuế suất (%)
1 Đến 60 Đến 5 5
2 Trên 60 đến 120 Trên 5 đến 10 10
3 Trên 120 đến 216  Trên 10 đến 18 15
4 Trên 216 đến 384 Trên 18 đến 32 20
5 Trên 384 đến 624 Trên 32 đến 52 25
6 Trên 624 đến 960 Trên 52 đến 80 30
7 Trên 960 Trên 80 35
Kế Toán Hà Nội Ví dụ về cách tính thuế TNCN năm 2014 như sau:
Bà Lê thị Lan Anh có thu nhập từ tiền lương tiền công trong tháng 1/2014 là 60 triệu đồng và bà phải nộp các khoản bảo hiểm như sau:
-  7% bảo hiểm xã hội
-  1,5 % bảo hiểm ý tế
Ngoài ra:
-  Bà nuôi 2 con đều dưới 18 tuổi
-  rong tháng bà không đóng góp bất kỳ khoản nào liên quan đến từ thiện, nhân đạo…

Vậy phải tính thuế thu nhập cá nhân của bà Lê Thị Lan Anh trong tháng 1/2014 như thế nào

Đáp án:
Thu nhập chịu thuế của bà Lan Anh là: 60 triệu đồng
- Các khoản giảm trừ của bà
+ Giảm trừ bản thân: 9 triệu
+ Giảm trừ gia cảnh cho 2 con của bà: 3,6 triệu x 2 = 7,2 triệu
+ Bảo hiểm xã hội, BHYT: 60 triệu x ( 7% + 1,5%) = 5,1 triệu
Tổng cộng các khoản giảm trừ cho bà Lan Anh = 9 triệu + 7,2 triệu+ 5,1 triệu = 21,3 triệu đồng
Từ đó ta suy ra được thu nhập tính thuế của bà Lan Anh= 60 triệu – 21,3 = 38,7 triệu đồng
Số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tháng 1/2014 tính theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau:
Theo đó thì bà Lan Anh có mức thuế suất ở bậc 5 là vì thu nhập tính thuế là 38,7 triệu đồng năm trong khoảng Trên 32 đến 52 triệu đồng dự trên biểu thuế lũy tiến
Vậy số thuế thu nhập cá nhân(TNCN mà bà Lan Anh phải nộp trong tháng 1/2014 là = (5 triệu x 5%) + ( (10 triệu  - 5 triệu) x 10%) +( (18 triệu đồng - 10 triệu đồng) × 15%) + ((32 triệu đồng – 18 triệu) x 20%) + ((38,7 triệu – 32 triệu) x 25% = 0,25 triệu + 0,5 triệu + 1,2 triệu + 2,8 triệu + 1,675 = 6,425 triệu đồng
Dựa vào ví dụ trên ta sẽ có phương pháp tính thuế TNCN năm 2014 rút gọn theo biểu thuế lũy tiến từng phần
BẢNG HƯỚNG DẪN
PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂNTHEO BIỂU THUẾ LUỸ TIẾN TỪNG PHẦN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh)
Phương pháp tính thuế luỹ tiến từng phần được cụ thể hoá theo biểu tính thuế rút gọn như sau:
  

Bậc Thu nhập tính thuế /tháng Thuế suất Tính số thuế TNCN phải nộp
Cách 1 Cách 2
1 Đến 5 triệu đồng (trđ) 5% 0 trđ + 5% TNTT  5% TNTT
2 Trên 5 trđ đến 10 trđ 10% 0,25 trđ + 10% TNTT trên 5 trđ 10% TNTT - 0,25 trđ
3 Trên 10 trđ đến 18 trđ 15% 0,75 trđ + 15% TNTT trên 10 trđ 15% TNTT - 0,75 trđ
4 Trên 18 trđ đến 32 trđ 20% 1,95 trđ + 20% TNTT trên 18 trđ 20% TNTT - 1,65 trđ
5 Trên 32 trđ đến 52 trđ 25% 4,75 trđ + 25% TNTT trên 32 trđ 25% TNTT - 3,25 trđ
6 Trên 52 trđ đến 80 trđ 30% 9,75 trđ + 30% TNTT trên 52 trđ 30 % TNTT - 5,85 trđ
7 Trên 80 trđ 35% 18,15 trđ + 35% TNTT trên 80 trđ 35% TNTT - 9,85 trđ
 
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội