Học kế toán thuế thực hành trên chứng từ thực tế

học kế toán thực tế

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán năm 2014

Ngày đăng: 7/30/2014 4:52:05 PM
Hướng dẫn viết báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán dành cho các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm luận văn, báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán kiểm toán
KẾ TOÁN HÀ NỘI xin được tổng hợp lại một số bước để viết được một bản báo cáo thực tập tốt nghiệp hoàn chỉnh
hướng dẫn làm báo cáo thực tập kế toán

I. Hướng dẫn chung viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp:

Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 2 chương:
Chương 1: Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại (tên đơn vị thực tập)
1.1. Giới thiệu (tổng quan về) đơn vị thực tập: (5-10 trang)
1.1.1.     Quá trình hình thành và phát triển (đơn vị thực tập): nêu được năm thành lập, trụ sở, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, số lao động, mặt bằng SXKD, các thời kỳ hoạt động (theo mốc chung của nền kinh tế và các mốc tách nhập, đổi tên của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của DN trong một số năm gần đây  - ít nhất 3 năm – số liệu càng cập nhật càng tốt (Tổng doanh thu, tổng chi phí, số lao động bình quân, vốn bình quân, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân 1 lao động/tháng).
1.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: vẽ sơ đồ bộ máy quản lý (kể cả các bộ phận sản xuất) và thuyết minh nhiệm vụ của từng cá nhân trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng.
1.1.3.Quy trình công nghệ sản xuất, dịch vụ (nếu là doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ): vẽ sơ đồ và thuyết minh.
1.1.4.      
1.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại đơn vị thực tập:
1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: mô hình tổ chức, vẽ sơ đồ và thuyết minh nhiệm vụ của các bộ phận kế toán
1.2.2. Đặc điểm tổ chức hệ thống chứng từ, sổ kế toán: nêu tên các chứng từ sử dụng, hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập (vẽ sơ đồ minh họa), nêu tên các sổ chi tiết áp dụng tại DN, các báo cáo tài chính, quản trị (ngoài các báo cáo bắt buộc theo chế độ quy định).
1.2.3. Thực trạng  một số phần hành kế toán tại DN:
1.2.3.1.Thực trạng kế toán (phần hành…)
1.2.3.2. Thực trạng kế toán (phần hành…)
1.2.3.3.          …………..
Lưu ý: Sinh viên cần trình bày sao cho thấy rõ quy trình kế toán, trình tự ghi chuyển và tổng hợp số liệu, các số liệu thu thập phải cùng một kỳ càng cập nhật càng tốt, các số liệu và dữ liệu phải nhất quán giữa các chứng từ, sổ sách và báo cáo có liên quan.  VD: mã số thuế của cùng 1 đơn vị phải giống nhau trong các chứng từ khác nhau.
Chương 2: Nhận xét và đề xuất
2.1. Nhận xét: (càng kỹ càng tốt)
- Các ưu điểm
- Một số hạn chế
2.2. Một số ý kiến đề xuất: (nên có khoảng 3 đề xuất trở lên)
-  Đề xuất 1: cơ sở của đề xuất, nội dung đề xuất, hiệu quả đề xuất.
- Đề xuẩt 2
………
2.3. Một số kiến nghị - nếu có (với cơ quan chủ quản, các cơ quan chức năng của nhà nước, địa phương)

II.  Hướng dẫn chung viết khóa luận tốt nghiệp hay báo cáo thực tập kế toán cho sinh viên

Tùy theo đề tài mà nội dung chính của khóa luận sẽ có bao nhiêu chương (phần). Phần lớn nội dung chính của các khóa luận thuộc ngành kế toán có kết cấu 3 chương trình bày theo trình tự sau:
Chương I: Cơ sở lý luận của đề tài (nêu rõ đề tài gì)
Hệ thống các vấn đề lý luận của đề tài gồm các khái niệm cơ bản, đặc điểm, phân loại các đối tượng nghiên cứu, các phương pháp tính toán (tính giá) áp dụng cho các đối tượng, các chế độ chính sách quy định cho lĩnh vực nghiên cứu, các chứng từ thủ tục, các sổ chi tiết, các TK sử dụng và phương pháp hạch toán (định khoản), các sổ tổng hợp, các quan hệ đối chiếu giữa các sổ…, các báo cáo (nếu có)
Chương II: Thực trạng của đề tài tại (doanh nghiệp, địa phương, ngành…)
Giới thiệu tổng quan về doanh nghiệp (địa phương, ngành…) như sự hình thành và quá trình phát triển, các chỉ tiêu phản ánh quy mô và kết quả hoạt động trong một số năm gần đây, tổ chức bộ máy quản lý, đặc điểm quy trình công nghệ (nếu là đề tài về quản trị chi phí giá thành), tổ chức bộ máy kế toán, hình thức kế toán (nếu là đề tài kế toán)…(tối đa 10 trang – chuyển từ báo cáo thực tập sang)
Tiếp theo nêu thực trạng kế toán của đề tài tại đơn vị thực tập. Thực trạng được trình bày cũng theo trình tự như chương I – Lý thuyết nhưng chỉ đưa ra các dữ liệu thực tế, giải trình rõ các nét đặc thù, quy trình kế toán và nhận xét – mục này cần được viết kỹ càng với khối lượng ít nhất 30 trang, có các ví dụ, mẫu biểu chứng từ, sổ sách thực tế của cùng một kỳ minh họa, sao cho người đọc hiểu được quy trình kế toán của phần hành thuộc phạm vi đề tài tại đơn vị thực tập
Chương III: Các giải pháp (ý kiến đề xuất) nhằm hoàn thiện …..
Đánh giá những mặt ưu nhược của thực trạng tại đơn vị thực tập, định hướng phát triển của đơn vị, sự thay đổi của môi trường => đề xuất các giải pháp hoàn thiện.
Các giải pháp đều phải có tên gọi của giải pháp, cơ sở đề xuất giải pháp (lý do, nguyên nhân), nội dung giải pháp (có minh họa bằng các ví dụ, các bảng biểu, các tính toán định lượng), các điều kiện thực hiện giải pháp, hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp (nếu ước tính được bằng số liệu thì càng tốt). Cuối chương III cũng có thể (không nhất thiết phải có) nêu ra các kiến nghị đối với các cơ quan chủ quản, cơ quan chức năng của Nhà nước và cơ quan quản lý địa phương. Các kiến nghị phải hợp lý và khả thi, có hiệu quả trên cả góc độ vi mô và vĩ mô.
Để bảo đảm chất lượng khóa luận, số lượng giải pháp nên có là khoảng 3 – 10 giải pháp. Phần nhận xét đánh giá nên gói gọn trong 10 trang trở lại, phần giải pháp cần giải thích kỹ càng và trình bày trên 10 trang (càng nhiều nội dung càng tốt). Các kiến nghị (nếu có) không nên quá 5 trang
Lưu ý: các nhận xét ưu nhược và các giải pháp phải thuộc phạm vi đề tài, giải pháp phải nhằm khắc phục các hạn chế đã nêu trong phần nhận xét, phải xuất phát từ đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị,  các ý tưởng của giải pháp phải được triển khai càng cụ thể càng tốt nhằm bảo đảm tính khả thi của giải pháp (tránh chung chung thế nào cũng trúng đối với bất kỳ đơn vị nào).  VD: sinh viên đề xuất giải pháp mở sổ chi tiết theo dõi thanh toán với người mua nước ngoài thì cần đưa ra mẫu sổ, phương pháp ghi sổ, luân chuyển chứng từ dùng ghi sổ…

III.  Các yêu cầu đối với một báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán

1. Hình thức phải có đầy đủ các mục trình bày theo trình tự như yêu cầu.
2.  Có bố cục cân đối hài hòa giữa các nội dung chính, bảo đảm tính logic và nhất quán.
3.  Lời mở đầu nêu sự cần thiết, ý nghĩa của đề tài, phạm vi nghiên cứu của đề tài, bố cục nội dung chính của đề tài.
4.  Nội dung chính trình bày theo trình tự logic đi từ chi tiết đến tổng hợp, theo thứ tự thời gian phát sinh, có kết nối giữa các phần. Cuối mỗi chương nên dành khoảng ½ - 1 trang tóm tắt nội dung của chương và giới thiệu chuyển tiếp sang chương mới.
5.Tiêu đề của các chương mục tiểu mục phải phù hợp với nội dung trình bày trong chương mục và tiểu mục đó. Với mỗi nội dung đều được giải trình rõ ràng, suy luận một cách logic.
6. Các bảng biểu sơ đồ đều phải được đánh số, có tên gọi, có đơn vị tính xác định, có kỳ kế toán xác định.Số liệu, dữ liệu của các chứng từ, bảng biểu, sổ sách có liên quan phải khớp với nhau.
7. Các Bảng tổng hợp, Bảng tính phái có đầy đủ số liệu cộng dòng và cộng cột (theo quy định cho Bảng đó).Các dẫn chứng, số liệu phải được chỉ ra nguồn gốc rõ ràng. Các tài khoản minh họa phải có đầy đủ số dư (nếu có), tổng phát sinh.
8.Tránh viết một ý lặp đi lặp lại ở nhiều nội dung khác nhau. Văn viết cần xúc tích, cô đọng, mạch lạc, đúng chính tả, không có hoặc có rất ít lỗi in ấn.
9.Các giải pháp phải có tên gọi cụ thể, có giải thích cơ sở đề xuất giải pháp, phải nhằm giải quyết các vấn đề của thực tiễn, phù hợp với nhận xét đánh giá ưu nhược trước đó, nêu ý nghĩa (hiệu quả kinh tế xã hội của giải pháp. Các giải pháp chính phải phù hợp với nội dung của đề tài.
10.Kết luận cần tóm tắt các nội dung và kết quả đạt được của khóa luận. 

Các bạn chưa có kinh nghiệm làm báo cáo có thể tham khảo một số đề tài thực tập có sẵn để biết cách làm: Mẫu báo cáo thực tập kế toán
 
giảm giá khóa học kế toán thực tế
Chia sẻ trên mạng xã hội